JK Berry มีความยินดีรับผู้ร่วมงานคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้:

กรุณาอัพโหลดประวัติการทำงาน (Resume):